Disclaimer

Op deze site van CA+, onder beheer van FNOI,  (hierna CA+) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. CA+ heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. CA+ staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. CA+ aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. CA+ wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. CA+ garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de CA+ site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door CA+ niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. CA+ wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

CA+, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deCA+ site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de CA+ site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CA+, de inhoud van de CA+ site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van CA+.

Op de CA+ site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Gepubliceerd op:  17 januari 2013 8450 x bekeken